วัดอันเป็นศิริมงคลประจำทิศ
/
ในเทศบาลนครเชียงราย

วัดเชตุพน

Total
0
Shares
Views

วัดเชตุพน (สันโค้งน้อย)

วัดเชตุพน ตั้งอยู่บ้านสันโค้งน้อย ถนนราชโยธา หมู่ที่ 15 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย

ประวัติความเป็นมา : วัดเชตุพนเริ่มสร้างเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2420 มีครูบาสุยะเป็นเจ้าอาวาสองค์แรก ซึ่งเดิมทีครูบาสุยะเป็นสามเณรอายุประมาณ 18-19 ปี ได้อพยพตามญาติมาจากเมืองเลนในแคว้นเชียงตุง ประเทศพม่า และได้มาตั้งบ้านเรือนที่บริเวณบ้านสันโค้งหลวง ซึ่งมีบ้านเรือนประมาณ 14 หลังคาเรือน ประกอบด้วย บ้านสันโค้งหลวง 7 หลังคา บ้านสันกลาง(สันโค้งน้อย) จำนวน 7 หลังคา

ต่อมาครูบาสุยะได้อุปสมบทที่วัดเชียงยืนสันโค้งหลวง แล้วได้ย้ายไปจำพรรษาที่วัดหนองห้าฮ้อย (วัดใหม่หน้าค่ายปัจจุบัน) อยู่ระยะหนึ่ง เห็นว่าอยู่ไกลจากหมู่บ้านมาก ไม่สะดวก จึงได้ย้ายมาตั้งอารามใหม่ขึ้นที่บ้านสันกลาง(สันโค้งน้อย) ซึ่งเป็นที่ตั้งของวัดในขณะนี้ โดยตั้งชื่อว่า “วัดเชตุพน” เพราะบริเวณที่ตั้งวัดมีสภาพเป็นป่า และมีสัตว์ป่าอาศัยอยู่ เช่น เสือ อีเห็น เป็นต้น

หลังจากที่ได้พัฒนาเป็นสำนักสงฆ์ ได้ประมาณ 40 ปี กระทรวงศึกษาธิการได้ ประกาศแต่งตั้งให้เป็นวัด เมื่อ พ.ศ. 2462 และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2489 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 13 เมตร ยาว 32 เมตร มีเจ้าอาวาสตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน จำนวน 10 รูป

วิหารวัดเชตุพน : วิหารหลังปัจจุบัน ทางวัดได้สร้างขึ้นใหม่ มีลักษณะทางศิลปะแบบล้านนาประยุกต์ ทำด้วย คอนกรีตเสริมเหล็ก หลังคาลดหลั่นเป็น 2 ชั้น แบ่งเป็น 2 ตับ (ซด) มีช่อฟ้า 4 ตัว ป้านลมแบบ พญานาค หน้าแหนบและหน้าแหนบปีกนก ประดับด้วยศิลปะปูนปั้นประดับด้วยกระจกสีสวยงาม บันไดทางขึ้นมีรูปปั้นมกรคายนาคเศียรเดียว

เจดีย์ : พระธาตุองค์ปัจจุบัน เป็นเจดีย์รูปแบบทรงเจดีย์ ฐานเขียงรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส รองรับองค์พระธาตุทรงกลมโดยรอบ ส่วนกลางองค์เจดีย์มีซุ้มจระนำทั้งสี่ด้าน ประดับซุ้มจระนำด้วยพระพุทธรูปปางต่างๆ รองรับองค์ระฆังคว้ำ เหนือองค์ระฆังเป็นบัลลังก์รองรับแนวของปล้องไฉน เรียวแหลมข้ึนรับปัทมบาท ปลียอด และฉัตรโลหะ

Total
0
Shares
Views
Read More
เดินทางสะดวกสบาย
เดินทางไม่สะดวกสบาย
เปิด-ปิด เวลาราชการ
เสียค่าเข้าชม
แท็กซี่ เข้าถึงได้
แนะนำให้เที่ยวชม
ไม่เสียค่าเข้าชม