วัดของชุมชน
/
ในเทศบาลนครเชียงราย

วัดดงหนองเป็ด

Total
0
Shares
Views

วัดดงหนองเป็ด

ตั้งอยู่เลขที่ 451 หมู่ที่ 13 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย

ประวัติความเป็นมา : วัดดงหนองเป็ด ไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างขึ้น ในสมัยใด มีการสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในบริเวณของวัดเก่ามาก่อน เนื่องจากมีชาวบ้านที่มีภูมิลำเนาใกล้เคียงได้เคยพบฐานเจดีย์เก่า และสิ่งปรักหักพักต่างๆในบริเวณดังกล่าว ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2483 มีพระภิกษุชื่อว่า พระอิ่นคำสงคราม ได้มาแผ้วถางปรับปรุงบริเวณโดยรอบและได้สร้างเสนาสนะเพื่อใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมเจริญกัมมัฏฐานของพระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ก็ได้มีการ ก่อสร้างถาวรวัตถุต่างๆ เช่น อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฎิสงฆ์ ฯลฯ เป็นลำดับ

วัดดงหนองเป็ดได้รับพระราชทาวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2540 และประกอบพิธีผูกพัทธสีมา ตัดลูกนิมิต เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 8 มีนาคม 2541

วิหาร : วิหารหลังปัจจุบัน ทางวัดได้สร้างขึ้นใหม่ มีลักษณะทางศิลปะแบบล้านนาประยุกต์ ทำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังคาลดหลั่นเป็น 2 ชั้น แบ่งเป็น 2 ตับ (ซด) มีช่อฟ้ า 4 ตัว ป้านลมแบบพญานาค หน้าแหนบและหน้าแหนบปีกนก ประดับด้วยศิลปะปูนปั้นประดับด้วยกระจกสีสวยงาม บันไดทางขึ้น มีรูปปั้นมกรคายนาคเศียรเดียว

พระเจ้ามหาเศรษฐีหลวง : ภายในวิหารมีพระพุทธรูปนามว่า “พระเจ้ามหาเศรษฐีหลวง” แบบก่ออิฐถือปูน ทรงเครื่อง ปางมารวิชัย ขัดสมาธิเพชร ศิลปะล้านนาประยุกต์ คล้ายพระพุทธรูปทรงเครื่องศิลปะล้านนา พุทธศตวรรษที่ 21 พุทธรูปองค์นี้ประดับตกแต่งสวยงาม โดยเฉพาะนิ้วพระหัตถ์และนิ้วพระบาท ช่างได้ออกแบบให้มีพระธำมรงค์ (แหวน) สวมประดับทุกนิ้ว คงมีจุดมุ่งหมายให้เหมาะสมกับชื่อของพระพุทธรูป

Total
0
Shares
Views
Read More
เดินทางสะดวกสบาย
เดินทางไม่สะดวกสบาย
เปิด-ปิด เวลาราชการ
เสียค่าเข้าชม
แท็กซี่ เข้าถึงได้
แนะนำให้เที่ยวชม
ไม่เสียค่าเข้าชม