วัดอันเป็นมงคลนาม
/
ในเทศบาลนครเชียงราย

วัดมิ่งเมือง

Total
0
Shares
Views

วัดมิ่งเมือง (วัดจ๊างมูบ)

วัดมิ่งเมือง ตั้งอยู่บนถนนไตรรัตน์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย อยู่ทางทิศใต้ของเทศบาลนครเชียงราย

ประวัติ : วัดมิ่งเมือง สร้างเมื่อไหร่ไม่ปรากฏหลักฐาน เดิมเป็นวัดไทใหญ่ เนื่องด้วยในสมัยก่อนมีชุมชนไทใหญ่ อาศัยอยู่รอบบริเวณวัด ประกอบกับมีศาสนสถานและศาสนวัตถุแบบไทใหญ่ จึงถูกเรียกขานว่าวัดเงี้ยว แต่ชื่อที่ชาวเชียงรายรู้จักกันแพร่หลาย คือ วัดจ๊างมูบ เป็นภาษาเหนือ แปลว่า วัดช้างหมอบ เพราะมีรูปช้างทรงเครื่องหมอบอยู่ด้านบนบ่อน้ำ ที่สร้างเป็นซุ้มโขง

สิ่งที่น่าสนใจในวัด

พระธาตุมิ่งเมือง : ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่ได้รับประธานจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

วิหารไม้ลายคำ : วิหารหลังนี้เป็นแบบศิลปะล้านนาประยุกต์ผสมผสานกับรูปแบบของวิหาร ไทใหญ่

หลวงพ่อพระศรีมิ่งเมือง : ภายในวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปประธาน เป็นพระพุทธรูปปูนปั้น ลงรักปิดทอง มีนามว่า “หลวงพ่อพระศรีมิ่งเมือง” มีหน้าตักกว้างขนาด 80 นิ้ว มีพุทธลักษณะงดงามตามแบบศิลปะล้านนา เป็นพระพุทธรูปเชียงแสนสิงห์หนึ่งยุคต้น กล่าวคือเป็นพระพุทธรูปประทับนั่งขัดสมาธิเพชร พระวรกายอวบอ้วน พระพักตร์กลมอมยิ้ม พระหนุเป็นปม ขมวดพระเกศาใหญ่ ชายสังฆาฏิสั้นเหนือพระถัน พระรัศมีเป็นดอกบัวตูม โดยเฉพาะพระรัศมีนั้น แกะสลักจากหินแก้วจุยเจีย หรือแก้วโป่งข่าม ซึ่งเป็นหินที่เกิดขึ้นในดินแดนล้านนาเท่านั้น

น้ำบ่อจ๊างมูบ : บ่อน้ำโบราณมีหลังคาเป็นรูปซุ้มโขง ประดับด้วยรูปช้างทรงเครื่องหมอบอยู่ด้านบนบ่อ หันหน้าไปทางทิศตะวันออก เป็นศิลปะแบบไทใหญ่ ในสมัยอดีตบ่อนี้ได้ให้ประโยชน์แก่ชุมชนชาวเชียงรายเป็นอย่างมาก เพราะเป็นบ่อน้ำแห่งเดียวที่อยู่ในบริเวณนี้ ตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างในเมืองและนอกเมือง เมื่อชาวบ้านเดินทางไกลมา จะเข้าเมืองมาแวะพักดื่มน้ำที่บ่อนี้ก่อนไปทำธุระพอเสร็จธุระและจะออกจากตัวเมืองก็จะแวะพักเหนื่อย

Total
0
Shares
Views
Read More
เดินทางสะดวกสบาย
เดินทางไม่สะดวกสบาย
เปิด-ปิด เวลาราชการ
เสียค่าเข้าชม
แท็กซี่ เข้าถึงได้
แนะนำให้เที่ยวชม
ไม่เสียค่าเข้าชม