วัดของชุมชน
/
ในเทศบาลนครเชียงราย

วัดร่องเสือเต้น

Total
0
Shares
Views

วัดร่องเสือเต้น

วัดร่องเสือเต้น ตั้งอยู่เลขที่ 306 หมู่ที่ 2 ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย

| ประวัติความเป็นมา |

จากคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ พบว่า ในช่วงประมาณ 80-100 ปี ก่อน ผู้คนยังไม่ตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนอยู่มากนักในสมัยนั้น มีสัตว์ป่าอยู่เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะเสือที่ชอบกระโดดข้ามแม่น้ำมาหากินในหมู่บ้าน ชาวบ้านจึงเรียกหมู่บ้านแห่งนี้ว่า “ร่องเสือเต้น” มาจนถึงปัจจุบัน

พื้นที่ตั้งวัดร่องเสือเต้น เดิมมีสภาพเป็นหนองน้ำ มีร่องน้ำใหญ่ไหลผ่าน ชาวบ้านเรียกกันว่า “หนองปลาสะลาก” (ปลาสลิด) ซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์ของหมู่บ้าน ต่อมาปี พ.ศ. 2539 ชาวบ้านร่องเสือเต้นได้ประชุมหารือกันจะใช้พื้นที่สาธารณะ ดังกล่าวเป็นสำนักสงฆ์ เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้าน และเป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจในวันสำคัญของศาสนา ดังนั้น ชาวบ้าน จึงช่วยกันพัฒนาสถานที่ดังกล่าวเป็นวัดร่องเสือเต้น และช่วยกันสร้างถาวรวัตถุ เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาสืบต่อกันมาจนถึง ปัจจุบัน ในวันที่ 27 ตุลาคม 2548 ได้เริ่มก่อสร้างวิหาร และวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2549

| พระประธานในอุโบสถ |

วัดร่องเสือเต้น ได้เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2539 และได้สร้างอุโบสถ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2548 หลังจากนั้นได้พัฒนาและ สร้างเสนาสนะมากมายตามกำลังศรัทธา เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2551 ได้ก่อสร้างองค์พระประธานศิลปะล้านนา แบบเชียงแสนสิงห์ หนึ่ง ขนาดพระสูง 6.50 เมตร หน้าตักกว้าง 5 เมตร โดยทีมงานช่าง นายพุทธา กาบแก้ว ซึ่งก่อสร้างพระประธานครั้งนี้ ได้รับ งบประมาณสนับสนุนจากคุณวิโรจน์-คุณเฟื่องฟ้า อำนาจเกษม พร้อมครอบครัวและคณะ

ต่อมาเมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2553 เป็นวันที่บรรจุหัวใจพระเจ้า โดยคณะคุณวิโรจน์-คุณเฟื่องฟ้า อำนาจเกษม มีองค์พระรอดลำพูน จำนวน 84,000 องค์ และแก้วแหวนเงินทอง พร้อมกันนี้ทางวัดได้รับพระราชทานพระบรมสารีริกธาตุ จากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก บรรจุที่พระเศียรองค์พระประธาน และได้รับพระราชทานนามองค์พระประธานว่า “พระพุทธรัชมงคลบดี ตรีโลกนาถ” ซึ่งมีความหมายว่า พระพุทธเจ้าทรงเป็นมงคล ในความเป็นแห่งพระราชา เป็นที่พึ่งในสามโลก

ต่อมาบริษัทโกลเด้นแอร์โรโค้ทติ้ง จำกัด โดยคุณปรัชญ์นนท์ เต็มฤทธิกุลชัย, คุณวีระชัย เชียรวัฒนสุข พร้อมคณะ ได้เป็น ผู้สนับสนุนในการตกแต่งองค์พระพุทธรัชมงคลบดีตรีโลกนาถ เป็นองค์พระสีขาวมุข สร้างเสร็จสมบูรณ์ในวันที่ 25 สิงหาคม 2554

Total
0
Shares
Views
Read More
เดินทางสะดวกสบาย
เดินทางไม่สะดวกสบาย
เปิด-ปิด เวลาราชการ
เสียค่าเข้าชม
แท็กซี่ เข้าถึงได้
แนะนำให้เที่ยวชม
ไม่เสียค่าเข้าชม