วัดของชุมชน
/
ในเทศบาลนครเชียงราย

วัดสันตาลเหลือง

Total
0
Shares
Views

วัดสันตาลเหลือง

วัดสันตาลเหลือง ตั้งอยู่ในชุมชนสันตาลเหลือง เลขที่ 409 หมู่ 1 ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย

| ประวัติความเป็นมา |

วัดสันตาลเหลือง บริเวณพื้นที่เดิมเป็นทุ่งนา ต่อมาคุณอรอนงค์ เผ่าวัฒนา และพ่อน้อยติ๊บ ภูมิตัน ได้ถวายที่ดิน จำนวนประมาณ 3 ไร่กว่า เพื่อสร้างวัด ชาวบ้านได้ช่วยกันสร้างศาลา 1 หลัง และได้นิมนต์ เจ้าคณะตำบลริมกกมาทำพิธีวางศิลาฤกษ์ในวันขึ้น15 ค่ำ เดือน 8 เหนือตรงกับวันวิสาขบูชาวันที่ 10 พฤษภาคม 2541

การก่อสร้างศาลาใช้เวลาประมาณ 2 เดือน และต่อมาในช่วงวันเข้าพรรษา ชาวบ้านได้อาราธนา นิมนต์พระมานพ สาทโร จากวัดผาปังหลวง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง มารักษาการแทนเจ้าอาวาส 1 พรรษา จากนั้นได้นิมนต์พระอินสอน อนิจฺโจ มารักษาการเจ้าอาวาส

ต่อมาคุณจิรพจน์ สุนาถวนิชย์กุล ได้ถวายที่ดินจำนวน 2 ไร่กว่า ชาวบ้านจึงร่วมกันสร้างพระวิหารขึ้น 1 หลังปี พ.ศ. 2548 นายจิรพจน์ สุนาถวนิชย์กุล ได้บริจาคที่ดินเพิ่มเติม ปัจจุบันวัดสันตาลเหลืองมีเนื้อที่ประมาณ 6 ไร่ ได้รับการประกาศยกฐานะเป็นวัดสันตาลเหลือง วันที่ 1 พฤษภาคม 2550 และได้รับ พระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2551

| วิหารและพระประธานวัดสันตาลเหลือง |

วิหารวัดสันตาลเหลือง เป็นศิลปะล้านนาประยุกต์ กล่าวคือ เป็นอาคารสูง แบบคอนกรีตเสริมเหล็กที่นิยมสร้างในภาคกลาง ต่างจากศิลปะล้านนาแบบดั้งเดิม แต่ยังคงประดับตกแต่งแบบล้านนาด้วยเครื่องประดับแบบล้านนา ได้แก่ โก่งคิ้ว ระหว่างเสามีค้ำยัน หรือหูช้าง ป้านลมโค้งอ่อนแบบล้านนา เน้นระนาบเอนของตับหลังคา โครงสร้างหลังคาซ้อนกัน 2 ชั้น (ตับ) กระเบื้องมุงหลังคาเป็นแบบดินเผาเคลือบ ช่อฟ้าเป็นรูปปากนกปลายงอน ป้านลมปลายเป็นรูปพญานาค หน้าแหนบและหน้าแหนบปีกนก ทำเป็นลวดลายเครือเถาด้วยปูนปั้น

บันไดทางขึ้นมีรูปปั้นพญานาคเศียรเดียว มีมกรคายนาค นอกจากนี้ ยังมีพระพุทธรูปปางลีลา ศิลปะสุโขทัยหน้าวิหารจำนวน 2 องค์ พระพุทธรูปองค์ประธานในอุโบสถ เป็นพระพุทธรูปที่ได้รับอิทธิพลจากศิลปะรัตนโกสินทร์ ที่ประยุกต์จากศิลปะคันธาระของอินเดีย ปางสมาธิ ขัดสมาธิราบ บนบัลลังก์บัวหงาย เอกลักษณ์ คือ จีวรและสังฆาฏิขององค์พระเป็นริ้วสวยงาม

Total
0
Shares
Views
Read More
เดินทางสะดวกสบาย
เดินทางไม่สะดวกสบาย
เปิด-ปิด เวลาราชการ
เสียค่าเข้าชม
แท็กซี่ เข้าถึงได้
แนะนำให้เที่ยวชม
ไม่เสียค่าเข้าชม