วัดของชุมชน
/
ในเทศบาลนครเชียงราย

วัดศรีมิ่งแก้ว

Total
0
Shares
Views

วัดศรีมิ่งแก้ว

วัดศรีมิ่งแก้ว ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย

| ประวัติความเป็นมา |

วัดศรีมิ่งแก้ว ชาวบ้านเรียกกันติดปากว่า “วัดหัวฝาย”

เดิมบ้านหัวฝาย ได้แบ่งออกเป็น 2 หมู่บ้าน คือ หมู่บ้านหนองปึ๋ง และ หมู่บ้านหัวฝาย ซึ่งอยู่คนละตำบล หมู่บ้านหนองปึ๋ง เป็นตำบลสันโค้ง หมู่บ้านหัวฝาย เป็นตำบลป่าอ้อ ทั้งสองหมู่บ้านยังไม่มีวัดเพื่อเป็นสถานบำเพ็ญ ถ้าจะทำบุญก็ต้องออกจากหมู่บ้านไปทำบุญที่วัดประจำหมู่บ้านอื่นซึ่งไกลมาก

ประมาณ พ.ศ. 2460 ผู้เฒ่าผู้แก่ในสมัยนั้น เช่น พ่อหลวงเกตุ เชื้อเจ็ดตน, พ่อยี่เปา กฤตสัมพันธ์, พ่อยี่ ตุงคบุรี, พ่อหลวง ตุงคบุรี, พ่อหงส์ ใส่แก้ว, พ่อคำ ชัยศิลปิน, พ่อนวล นันทคีรี, พ่อ บั้ง มะลิกุล, พ่อใจ สิทธิบุญมา ได้รวมตัวกันเป็นกรรมการ ได้ประชุมปรึกษาหารือกันที่จะจัดสร้างวัดไว้ในหมู่บ้านเพื่อเป็นที่บำเพ็ญบุญ

มติในที่ประชุมเห็นชอบร่วมกันที่จะจัดสร้างวัด ในวันถัดจากวันที่ได้ประชุมมีมติร่วมกันแล้ว จึงได้ประกาศชักชวนชาวบ้าน ไปช่วยกันแผ้วถางป่า บนเนินเขาท้ายหมู่บ้านหัวฝาย ถางได้พื้นที่ประมาณ 6 ไร่ จึงได้ร่วมจิตร่วมใจกันบริจาคทรัพย์และลงแรงจัดสร้างถาวรวัตถุขึ้น ได้สร้างวิหาร 1 หลัง กุฏิ 1 หลัง เมื่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในปี พ.ศ. 2465 จึงได้ ไปขอนิมนต์พระจากวัดสันมะนะมาอยู่จำพรรษา ท่านพระครูอุตตมปัญญา เจ้าคณะตำบลป่าอ้อ จึงได้จัดให้พระแฮด ปัญญาใส มาอยู่จำพรรษา รักษาการแทนเจ้าอาวาส ตั้งแต่ พ.ศ. 2465

| วิหารวัดศรีมิ่งแก้ว |

อุโบสถวัดศรีมิ่งแก้วเป็นศิลปะล้านนาประยุกต์ กล่าวคือ เป็นอาคารสูง แบบคอนกรีตเสริมเหล็กที่นิยมสร้างในภาคกลาง แต่ยังคงประดับตกแต่งแบบล้านนาด้วยลวดลายแบบล้านนา ได้แก่ หน้าแหนบ หน้าแหนบปีกนก โก่งคิ้ว ระหว่างเสามีค้ำยัน หรือหูช้าง ป้านลมโค้งอ่อน แบบล้านนาเน้นระนาบเอนของตับหลังคา โครงสร้างหลังคาซ้อนกัน 3 ชั้น (ตับ) กระเบื้องมุงหลังคาเป็นแบบดินเผาเคลือบ ช่อฟ้าเป็นรูปปากนกปลายงอน ป้านลมปลายเป็นรูปพญานาค บันไดทางขึ้นมีรูปปั้นพญานาคเศียรเดียว มีมกรคายนาค ประตูทำด้วยไม้สัก แกะสลักสวยงาม

| พระพุทธรูปองค์ประธาน |

พระพุทธรูปองค์ประธานในวิหารเป็นพระพุทธ รูปก่ออิฐถือปูน ปางมารวิชัย ขัดสมาธิราบ ศิลปะล้านนา ที่ได้รับอิทธิพลจากศิลปะสุโขทัย

| เจดีย์วัดศรีมิ่งแก้ว |

พระธาตุองค์ปัจจุบัน เป็นเจดีย์รูปแบบทรงเจดีย์ ฐานเขียงรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส รองรับองค์พระธาตุทรงกลมโดยรอบ ส่วนกลางองค์เจดีย์มีซุ้มจระนำ 2 ชั้น ประดับซุ้มจระนำด้วยพระพุทธรูปปางต่างๆ รองรับองค์ระฆังคว่ำ เหนือองค์ระฆังเป็นแนวของปล้องไฉน เรียวแหลมขึ้นรับปัทมบาท ปลียอด และฉัตรโลหะ

Total
0
Shares
Views
Read More
เดินทางสะดวกสบาย
เดินทางไม่สะดวกสบาย
เปิด-ปิด เวลาราชการ
เสียค่าเข้าชม
แท็กซี่ เข้าถึงได้
แนะนำให้เที่ยวชม
ไม่เสียค่าเข้าชม